STYRO, 2012

Styrofoam
18 1/2 × 7 inches (45 × 18cm)
Photo by Sven Egert